Regulamentul elevilor

Comportamentul și vestimentația elevilor

• Elevii care frecventează Școala Olga Gudynn au obligaţia de a avea un comportament civilizat care să nu-i pună în pericol pe ei sau pe colegii lor şi o ţinută decentă specifică vârstei: fără bijuterii mari sau foarte valoroase, cercel în ureche în cazul băieţilor, farduri, tunsori extravagante sau părul vopsit.
Pentru a dezvolta sentimentul de apartenenţă la comunitatea Olga Gudynn Int’l School (OGIS), elevii trebuie să poarte zilnic uniforma şcolară, accesul acestora în instituţie fiind condiţionat de respectarea acestei reguli.
• În timpul programului, elevii trebuie să respecte următoarele reguli:
a. Să respecte indicaţiile cadrelor didactice;
b. Să manifeste o atitudine cuviincioasă şi respect pentru cadrele didactice, colegi şi faţă de întreg personalul Olga Gudynn Int’l School (OGIS);
c. Să nu manifeste un comportament violent, atitudini şi gesturi necuviincioase precum: injurii, semne obscene, cuvinte jignitoare etc.;
d. Să manifeste înţelegere şi respect faţă de elevii cu dizabilități și față de elevii care provin din medii defavorizate;
e. Să păstreze curăţenia în școală precum și în spațiile de joacă, să nu deterioreze bunurile instituției.
 La intrarea şi ieşirea din şcoală, elevii trebuie să respecte următoarele reguli:
a. Să evite aglomerarea la intrare / ieşire pe uşa şcolii;
b. Să acorde prioritate elevilor mai mici;
c. Să nu blocheze uşile, căile de acces, grupurile sanitare.
• Este interzis elevilor:
a. Să distrugă documente şcolare, precum: cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.;
b. Să aducă sau să difuzeze în şcoală materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independența, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării sau materiale care cultivă violența şi intoleranța, precum și materiale cu conţinut pornografic;
c. Să deţină şi să consume în perimetrul şcolii şi în afara ei droguri, băuturi alcoolice, ţigări şi să participe la jocuri de noroc;
d. Să introducă în perimetrul şcolii orice tipuri de arme sau instrumente, precum: muniţie, cuțite, petarde, pocnitori, spray-uri paralizante, medicamente etc., care pot afecta integritatea fizică sau psihică a colectivului de elevi şi a personalului şcolii;
e. Să se urce pe mobilier, terase, ferestre, garduri, pomi, riscând să se accidenteze, să foloseasă aparatura electronică sau instalaţia electrică;
f. Să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozive în perimetrul unităţii de învăţământ;

Îndatoririle elevilor și exercitarea calității de elev Olga Gugynn Int’l School (OGIS)

• Elevii OGIS sunt obligaţi să aibă o atitudine cuviincioasă, un comportament civilizat care să nu-i pună în pericol pe ei sau pe colegii lor:
a. Elevii au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;
b. Elevii trebuie să asculte cu atenţie explicaţiile profesorilor în timpul orelor, să noteze în caiete, să nu aibă alte preocupări şi să nu deranjeze lecţiile;
c. Elevii trebuie să respecte programul zilnic, să nu întârzie la orele de curs pentru a nu întrerupe lecţiile şi programul şcolii;
d. Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte profesorilor / învăţătorilor pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru informarea în legătură cu situaţia şcolară;
e. Elevii trebuie să cunoască şi să respecte: prezentul Regulament de Ordine Interioară al Olga Gudynn Int’l School (OGIS), regulile de circulaţie şi cele cu privire la menținerea sănătăţii, normele de protecţie civilă, normele de protecţie a mediului, legile statului, la nivelul lor de cunoaştere şi înţelegere.
• Prezența la ore și motivarea absențelor:
a. Prezenţa elevilor se verifică la fiecare oră de curs de către învăţător / profesor, care consemnează în catalog fiecare absență;
b. Motivarea absențelor se efectuează în baza următoarelor acte:
– adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie;
– adeverinţa eliberată de unitatea sanitară în caz de spitalizare;
– cerere scrisă de părintele / tutorele legal al elevului, adresată directorului şcolii şi aprobată de acesta, în urma consultării cu învăţătorul / dirigintele clasei;
c. Motivarea absențelor se face de către învăţător / diriginte în ziua prezentării documentelor justificative. Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor vor fi prezentate în termen de maxim 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către învăţător / diriginte pe tot parcursul anului şcolar. Nerespectarea termenului atrage declararea absențelor ca fiind nemotivate;
d. La acumularea a 10 absenţe nejustificate / semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină, va fi scăzută nota la purtare cu un punct.

Drepturile și premierea elevilor Olga Gudynn Int’l School (OGIS)

• În Şcoala Olga Gudynn se constituie anual Consiliul Elevilor, format din liderii fiecărei clase. Consiliul Elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu.
• Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin comportament exemplar pot primi următoarele recompense:
a. Evidenţiere în faţa colegilor clasei;
b. Evidenţiere de către director în faţa colegilor de şcoală sau în faţa Consiliului Profesoral;
c. Comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor;
d. Premii, diplome, medalii, premiul de onoare al şcolii (Peniţa de Diamant);
• Olga Gudynn Int’l School (OGIS) acordă premii elevilor care:
a. S-au distins la una sau mai multe discipline de studiu;
b. Au obţinut performanțe la concursuri, festivaluri, expoziţii etc.;
c. S-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;
d. Au avut la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.
Elevii noştri sunt încurajaţi să adopte un comportament pozitiv, să participe cu interes la toate activităţile desfăşurate, să dezvolte relaţii de prietenie cu colegii şi să-i respecte pe cei din jur.
• Condiţii pentru premierea cu distincţia Star of the Week:
a. Participarea la activităţile organizate în cadrul procesului instructiv-educativ;
b. Responsabilitate şi autonomie;
c. Comportament exemplar și purtarea uniformei școlare;
d. Atitudine pozitivă faţă de mediul înconjurător.