Gradinita Particulara Bucuresti Olga Gudynn

O educație personalizată


Olga Gudynn Int’l School (OGIS)
 este una dintre cele mai cunoscute instituții de învățământ preșcolar, primar și gimnazial, din România, cu predare bilingvă, română-engleză, înființată în anul 2001, acreditată național de Ministerul Educației Naționale (MEN) și școală afiliată UNESCO.

Olga Gudynn Int’l School derulează parteneriate cu instituții de învățământ din Elveția, Marea Britanie, S.U.A. și Germania.

Succesele noastre

Grădinițele Olga Gudynn găzduiesc copii cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani, de diferite naționalități. În prezent, avem peste 15 naționalități în Olga Gudynn Int’l School și încurajăm dezvoltarea unui mediu cât mai bogat din punct de vedere al multiculturalității.

Ceea ce învață copilul în primii ani de viață reprezintă mai mult de jumătate din ceea ce va învăța tot restul vieții.Grădinițele Olga Gudynn sunt un tărâm de basm, unde copiii vin cu plăcere, se simt în siguranță și iubiți, unde învață lucruri interesante într-un mediu calm și relaxant, propriile experiențe fiind baza dezvoltării personale. Pe acest tărâm al inocenței, copiii se joacă, interpretează roluri, ei fiind doctori sau șoferi, eroi, actori, lorzi sau ducese, bucătari sau cofetari, îmbracă și îngrijesc bebeluși, colorează, cântă și învață să-și facă prieteni. Ei ascultă povești, vizionează teatru de păpuși, gătesc supă, fac pâine, construiesc case, prind frunzele de toamnă, descoperă cum se lucrează lemnul în cadrul atelierelor de artă și creație și învață prin joc tainele cifrelor și literelor.

Limbile de predare și de conversație sunt engleza și româna, astfel încât copiii să comunice și să învețe în ambele limbi. OGIS este alegerea potrivită pentru familiile care își doresc o grădiniță și o școală unde copiii își dezvoltă mintea, creativitatea și spiritul. Copiii participă la ore de limba engleză susținute de profesori internaționali, la cluburi de limba germană, actorie, artă, muzică, dans, jocuri de echipă, excursii și vizite tematice.

Filozofia grădinițelor noastre este aceea că fiecare copil este unic, iar unicitatea lui reprezintă punctul de plecare în toate deciziile luate în privința lui. Copilăria timpurie este cea mai importantă perioadă din viață, prin faptul că tot ceea ce facem pentru copil la această vârstă fragedă își va pune amprenta asupra dezvoltării ulterioare a acestuia.

Jocul este modalitatea prin care copiii descoperă noul, învață să relaționeze, să comunice și să exprime ceea ce simt. Primii ani din viața copilului și perioada imediat următoare pun bazele dezvoltării personale și a plăcerii lui de a învăța, de a interacționa în comunitate și a interesului său față de lume.

Membrii echipei OGIS sunt aleși în primul rând pentru dragostea și afecțiunea față de copii, pentru grija și atenția pe care le-o oferă și, nu în ultimul rând, pentru pregătirea profesională și experiența în domeniul educațional.

Suntem mândri de progresele copiilor și ne dorim să atingem cu fiecare copil nivelul maxim de dezvoltare.

A personalised education

Olga Gudynn Int’l School (OGIS) is one of the most popular pre-schools, primary and secondary education in Romania, bilingual teaching, Romanian-English, established in 2001, accredited by the Ministry of National Education (MEN) and UNESCO affiliated school.

Olga Gudynn Int’l School (OGIS) is a member of Council of British International Schools and develops partnerships with educational institutions in Switzerland, UK, USA and Germany.

succesele-noastre copy

Olga Gudynn Nurseries accomodates children of different nationalities, aged from 3 to 6. In OGIS we presently have over 15 nationalities and we encourage the developing of a richer environment in multiculturalism.

What child learns in the first years of life represents more than a half of what he learns in a lifetime.

Olga Gudyn Nurseries are a fairyland, where children come to feel good, loved and safe, where they learn interesting things in a calm and relaxing environment, their own experiences are the basis for  personal development.In  this land of innocence, children play games and roles, they are doctors or drivers, heroes, actors, lords and duchesses, cooks or bakers, they dress and take care of babies, they color, sing and learn to make friends. Children listen to stories, they watch puppets shows, they cook soup and make bread, they build houses and catch the autumn leaves, they discover how to work in wood in the arts& crafts workshops, and they learn by playing the secret of numbers and letters.

The teaching and conversational languages are English and Romanian, so that children can communicate and learn in both languages. OGIS is the right choice for the families that want a kindergarten and a school where children develop their mind, cretivity and spirit. Children participate at English classes taught by foreign teachers, at German club, at acting, art, music, dance classes, team games, trips and thematic visits.

Our nursery philosofy is that each child is unique, and this represents the starting point in every decisions made about him. Early childhood is the most important period of life as everything we do for the child at this young age will have an impact on his future development.

Game is the children’s way to discover the new, learn to relate, communicate and express what they feel. The first years of child and the period immediately following represent the basis of his personal development and his pleasure to learn, of interacting inside the community and of his interest in the world.

OGIS Team members are primarily chosen for their love and affection for children, for the care and attention they offer, and not least for their professional and educational experience.

We are proud of our children’s progress and we want to reach every child’s highest level of development.